Pradžia Biblioteka Dokumentai

Dokumentai

Vilniaus Pilaitės gimnazijos bibliotekos fondo apsaugos nuostatai

Vilniaus Pilaitės gimnazijos bibliotekos nuostatai

Naudojimosi Vilniaus Pilaitės gimnazijos biblioteka taisyklės

Vilniaus Pilaitės gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas


 
Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos biblioteka įkurta 1992 m. Nuo pat  įkūrimo  bibliotekai vadovauja Birutė Norkuvienė, nuo 2002 m. –Lietuvos Bibliotekininkų draugijos (LBD) mokyklos skyriaus narė . Skaitykloje dirba  Veronika Pakeltienė.   
Bibliotekos fonde yra daugiau  kaip 11 000 leidinių. Taip pat atskiras 35 620  vadovėlių fondas. Kasmet biblioteka  aptarnauja  apie  1000 skaitytojų,išduoda 13000 egzempliorių spaudinių, atsako į 7500 užklausų. Skaitykloje kaupiamos įvairios enciklopedijos, reti leidiniai, periodika, elektroniniai leidiniai, informacija kompaktiniuose diskuose. Biblioteka turi  Klasikinę muzikos enciklopediją (CD), enciklopediją “Encarta “ (CD), daug kompiuterinių mokomųjų programų. Bibliotekoje yra informacinė paieškos sistema: abėcėlinis katalogas, sisteminis katalogas, antraščių kartoteka , personalijų kartoteka , teminė kartoteka, periodinių leidinių kartoteka, garsinių-regimųjų dokumentų kartoteka. Nuo 2007 metų bibliotekoje įdiegta  informacinė programa MOBIS, kurios dėka ateityje bus kompiuterizuotas biblipotekos darbas.
Mokyklos biblioteka bendrauja su kitomis Vilniaus miesto mokyklų bibliotekomis, M. Mažvydo vaikų literatūros centru.
Bibliotekoje mokiniai  ir mokytojai skaito periodiką, sklaido enciklopedijas, rengia projektinius darbus, ruošiasi pamokoms.


NAUDOJIMOSI VILNIAUS PILAITĖS VIDURINĖS MOKYKLOS

BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrą naudojimosi mokyklos bibliotekos fondais tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. Taisyklės surašytos vadovaujantis “PAVYZDINĖMIS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖMIS“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV – 442, išleistu 2010 m. rugpjūčio 20 d.

2. Bibliotekos fondais nemokamai gali naudotis visi mokyklos bendruomenės nariai.

II. VARTOTOJO APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

3. Asmuo, norintis tapti vartotoju ir naudotis bibliotekoje saugomais dokumentais, turi susipažinti su šiomis taisyklėmis, pateikti tikslius bei teisingus savo duomenis ir pasirašyti skaitytojo formuliare tuo įsipareigodamas jas vykdyti.

4. Pilaitės vidurinės mokyklos moksleiviai registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.

5. Bibliotekos lankytojas yra kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti ar grąžinti dokumentą, gauti informaciją, aplankyti parodą ir pan.).

6. Vartotojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 dokumentus ir ne ilgiau kaip 15 dienų.

7. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems dokumentams išdavimo į namus terminą gali nustatyti bibliotekininkas.

8. Retos knygos, enciklopedijos, albumai, žinynai, žodynai, vaizdo ir garso kasetės, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje ir specialioje vietoje bibliotekoje. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami.

9. Vartotojo prašymu dokumento panaudos terminas gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti vartotojai.

10. Dokumento grąžinimo data, pratęsus panaudos terminą, nurodoma skaitytojo formuliare.

Vartotojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą. Jį grąžinus, matant vartotojui, pasirašo bibliotekininkas.

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

11. Vartotojas turi teisę:

11.1. gauti panaudai bibliotekos dokumentus į namus ar į skaityklą;

11.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą;

11.3. lankyti bibliotekoje rengiamas parodas;

11.4. prašyti pratęsti dokumentų panaudos terminą;

11.5. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir internetu prieš tai susipažinęs su „Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklėmis“.

12. Vartotojas privalo:

12.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

12.2. tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus (įrangą), negadinti bibliotekos inventoriaus;

12.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie nėra įrašyti į skaitytojo formuliarą;

12.4. persinešti dokumentus iš abonemento į skaityklą (ir atvirkščiai) ar į namus galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;

12.5. nustatytu laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba pratęsti panaudos terminą;

12.6. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

12.7. neardyti katalogų ir kartotekų nustatytos tvarkos, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti bibliotekos ir skaityklos fondo tvarkos;

12.8. pasikeitus asmens dokumentų duomenims pranešti bibliotekos darbuotojui;

12.9. biliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems lankytojams ir bibliotekininkams.

13. Vartotojo atsakomybė:

13.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą (įrangą), vartotojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu arba kitu bibliotekos fondui reikalingu dokumentu;

13.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus (įrangą) atsako tėvai arba globėjai;

13.3. iš vartotojo gali būti imami delspinigiai, jeigu jis ilgai negrąžina panaudai gautus dokumentus. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui nuo 5 iki 10 centų už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

13.4. baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka;

13.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems taisyklių, gali būti terminuotam ar visam laikui (mokyklos direktoriaus įsakymu) atimta teisė naudotis biblioteka.

IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

14. Biblioteka aptarnaudama vartotojus ir lankytojus privalo:

14.1. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus apie pasikeitimus, jų priežastį, trukmę;

14.2. užtikrinti galimybę vartotojams naudotis bibliotekos fondais;

14.3. informuoti vartotojus apie savo naujai gautus dokumentus ir teikiamas paslaugas;

tobulinti vartotojų aptarnavimo organizavimą.

15. Biblioteka turi šias teises:

15.1. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

15.2. imti užstatą iš vartotojų už paimtus vadovėlius (dokumentus). Užstato dydį nustato pagal mokyklos direktoriaus išleistą 2009 m. vasario 3 d. įsakymą Nr. V- 166 “Dėl vadovėlių tvarkos”;

15.3. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

15.4. laikiniems vartotojams riboti išduodamų dokumentų skaičių;

15.5. teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;

15.6. iš vartotojo, turinčio teisę laikinai naudotis biblioteka, už paimtus į namus bibliotekos dokumentus imti rinkos kainos dydžio užstatą, ne mažesnį kaip 30 Lt (vienam dokumentui);

15.7. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (vadovėlių) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumentų (vadovėlių) panaudos terminą;

15.8. paskutinį mėnesio penktadienį biblioteka neaptarnauja vartotojų. Šią dieną skiria patalpų ir fondų tvarkymui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.

V. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS

16. Mokiniai, gavę vadovėlius, privalo rašalu užpildyti vadovėlio gale esančią lentelę ar lapą, įvertindami vadovėlio būklę.

17. Visi mokykloje naudojami vadovėliai turi būti aplenkti (asmeniniai taip pat). Neaplenktą mokyklos vadovėlį mokytojas arba asmuo , atsakingas už vadovėlius, turi teisę iš mokinio paimti, remdamasis direktoriaus išleistu 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 165 “Dėl vadovėlių priežiūros”.

18. Už pamestą ar sugadintą ( suteptą, sulietą, suplėšytu viršeliu, išplėšytais lapais) vadovėlį mokinys turi atsiskaityti, remdamasis direktoriaus išleistu 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 165 “Dėl vadovėlių priežiūros”: nupirkti tokį patį ar kitą mokyklai reikalingą vadovėlį arba sumokėti jo rinkos kainą.

19. Mokslo metų eigoje ar mokslo metų pabaigoje mokinys privalo grąžinti sutvarkytus (ištrintus, suklijuotus) vadovėlius. Radus vadovėlio defektų, kurių negalima panaikinti, parodyti mokytojui ir parašyti apie tai pastabą vadovėlio gale esančioje lentelėje prie savo pavardės (pvz.: 38 psl. sulietas rašalu).

20. Atsisakiusiam sutvarkyti, atlyginti mokyklai padarytą žalą, mokiniui kitais mokslo metais mokyklos vadovėlis neišduodamas (Įsakymas 2009 m. vasario 3 d. Nr. V-165 “Dėl vadovėlių priežiūros”).

21. Mokiniai, išeinantys iš mokyklos, turimus vadovėlius grąžina atitinkamų dalykų mokytojams, kurie tai patvirtina savo parašu “Vadovėlių grąžinimo lape”.

22. Asmens dokumentai išeinantiems iš mokyklos ( taip pat ir ją baigusiems) išduodami tik tuomet, kai asmuo į raštinę pateikia nustatytos formos atsiskaitymo lapelį su bibliotekininko parašu ir bibliotekos antspaudu.

23.Vadovėliai išduodami vasarai ( papildomam mokymui) už užstatą.

24. Mokiniai, pereinantys į kitas mokyklas, esant galimybei išleidžiami su vadovėliais arba vadovėliai skolinami.

25. Už metų pradžioje ar metų eigoje paimtus vadovėlius atsako pradinių klasių ir dalykų mokytojai.

26. Mokytojas, išeidamas iš mokyklos ar perduodamas klasę kitam mokytojui mokslo metų eigoje, perrašo vadovėlius naujam mokytojui užpildydamas ”Vadovėlių perdavimo lapą” (juos turi už vadovėlius atsakingas asmuo) ir atiduoda asmeniui, atsakingam už vadovėlius.

27. Mokytojas, atidavęs neatsiskaičiusiam mokiniui dokumentus, atsako už prarastus vadovėlius.


 


Kontaktai

DSC00565gimnazij
Vilniaus Pilaitės gimnazija

Įsruties g. 3, LT-06218 Vilnius
tel./faks. +370 5 2307442
rastine@pilaites.vilnius.lm.lt

Direktorius Zotikas Popovas
II kategorijos vadovas
tel. +370 67 389195
zotikas.popovas@vilnius.lt

Administracija
Specialistai
Gimnazijos savivalda

UKC


ugdymas_karjerai

Kontaktai:
Vilniaus Pilaitės gimnazija, 241 kab. (II aukštas)
Įsruties g. 3, LT – 0618 Vilnius, telefonas ir faksas: +370 5 230 7442
E.paštas: vilniaus.pilaites.ukc@gmail.com
KoordinatoriaiKUR GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS“
Psichologinė pagalba telefonu ir internetu
PAGALBA TELEFONU

Pamokų laikas
1.

8.00 - 8.45

2.
8.55-9.40
3. 9.50-10.35
4. 10.45-11.30
5. 11.50-12.35
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35
8. 14.45-15.30

Paveiksliukas_mokykloms1

Sutrumpintų pamokų laikas

1.

8.00 - 8.35

2.
8.45-9.20
3. 9.30-10.05
4. 10.15-10.50
5. 11.10-11.45
6. 12.05-12.40
7. 12.50-13.25
8. 13.35-14.10Atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-30 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14

Vasaros atostogos 2017-06-05  -  2017-08-31


Paieška
Naujienų prenumerata (RSS)
Balsavimas
Ar valgote pusryčius?

 


 

mail.google.com

banner2

baneris_150x150

vaikulinija2013

cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo cara menghilangkan jerawat cara menghilangkan bekas jerawat cara menghilangkan komedo download clash of clans for pc download clash of clans for pc cara alami menghilangkan ketombe Cara Alami Menghilangkan Bekas Luka Dengan Cepat berbagai cara menghilangkan bau badan cara menghilangkan bau mulut secara alamipagar rumah minimalis desain rumah sederhana modern interior design rumah minimalis sederhana model rumah sederhana teras rumah minimalis umpan ikan mas umpan ikan bawal umpan ikan nila umpan ikan lele umpan ikan patin umpan ikan gejala penyakit jantung ciri ciri penyakit jantung gejala sakit jantung penyakit jantung koroner ciri penyakit jantung penyebab penyakit jantung penyebab kanker serviks gejala kanker serviks ciri ciri kanker serviks gejala kanker otak ciri ciri kanker otak cara menurunkan berat badan cara meninggikan badan cara mengatasi rambut rontok cara mengatasi keputihan cara berhenti merokok cara menghilangkan bau kaki cara menghilangkan panu cara menghilangkan karang gigi cara menurunkan kolesterol cara mengatasi insomnia cara bermain gitar cara belajar gitar cara bermain catur cara bermain rubik belajar bermain gitar cara bermain drum cara bermain piano cara bermain clash of clans tips bermain clash of clans cara main clash of clans cara memainkan gitar Kata Mutiara Kata Bijak Kata Mutiara Kata Kata Lucu